είδα στο sepdek.net και αντιγράφω:

Alexander Sack, 1927, When a debt is an “odious debt”:
1. Loans are without the consent of the citizens
2. Loans are wasted without benefit to the citizens
3. The lender know but do not mind
Exactly, which of these is incorrect for Greece?

Alexander Sack, 1927, Πότε ένα χρέος είναι «απεχθές χρέος»:
1. Τα δάνεια είναι χωρίς τη συναίνεση των πολιτών
2. Τα δάνεια σπαταλώνται χωρίς όφελος για τους πολίτες
3. Ο δανειστής ξέρει αλλά δεν δίνει σημασία
Ακριβώς, ποια από αυτές τις συνθήκες είναι λάθος για την Ελλάδα;

Debtocracy…