Κριτήρια Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών (Greek)

Προκειμένου κάποιος φοιτητής να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία στο Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας (MeSA) με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Σπυρίδωνα Γ. Μουρούτσο θα πρέπει:

  • Να είναι φοιτητής του 9ου εξαμήνου ή μεγαλύτερου.
  • Να έχει υψηλή βαθμολογία (μέσος όρος 8 ) στα μαθήματα που αναφέρονται ως απαιτούμενα στην εισήγηση του αντίστοιχου θέματος.
  • Να χρωστά το πολύ 6 μαθήματα προηγουμένων ετών.
  • Να έχει υψηλότερο μέσο όρο από τους ενδιαφερόμενους για το ίδιο θέμα.
  • Να έχει καλή επίδοση σε συναφή μαθήματα.
  • Να ανταποκριθεί στην προσωπική συνέντευξη.

Η ανάθεση διπλωματικών θα γίνει μετά την έγκριση των σχετικών θεμάτων από τον Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών του Τμήματος. Τα θέματα διπλωματικών εργασιών 2012-2013 που θα υποβληθούν από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σ.Γ. Μουρούτσο στον Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων προς έγκριση, θα αναρτηθούν εντός του Σεπτεμβρίου τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και στην πλατφόρμα του e-Class, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Λεπτομερέστερη ανάλυση για τη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών, τις καταληκτικές ημερομηνίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις – δεξιότητες κάθε θέματος, θα γίνει στο πρώτο μάθημα των ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι (ΑΕΣ Ι) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για επιπλέον πληροφορίες, στην ιστοσελίδα μας για τις Διπλωματικές Εργασίες (Greek) και στο γραφείο του Αναπληρωτή Καθηγητή Σ.Γ. Μουρούτσου τις προγραμματισμένες ώρες για τους φοιτητές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο ημερολόγιό μας.